Trang chủ → Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

THÔNG TƯ 10/2020/TT-BTC

THÔNG TƯ 10/2020/TT-BTC

Đăng lúc: 26-06-2020 02:15:08 PM - Đã xem: 3106

THÔNG TƯ 10/2020/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

Quyết định 67/2015/TT-BTC

Quyết định 67/2015/TT-BTC

Đăng lúc: 03-03-2016 09:26:49 PM - Đã xem: 4173

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011; Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập

Thông tư 75/2015/TT-BTC

Thông tư 75/2015/TT-BTC

Đăng lúc: 03-03-2016 09:22:38 PM - Đã xem: 4869

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 128 THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ KSCL DỊCH VỤ KIỂM TOÁN TRONG THÔNG TƯ 157/2014/TT-BTC

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ KSCL DỊCH VỤ KIỂM TOÁN TRONG THÔNG TƯ 157/2014/TT-BTC

Đăng lúc: 03-03-2016 09:21:32 PM - Đã xem: 5458

Ngày 23/10/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 157/2014/TT-BTC về Quy định kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán thay thế cho các nội dung liên quan đến KSCL đã được quy định tại Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007

Quyết định 05/2012/QĐ-KTNN

Quyết định 05/2012/QĐ-KTNN

Đăng lúc: 21-02-2016 10:05:17 PM - Đã xem: 4743

1 2 3 »