Trang chủ → Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tư 07/2012/QĐ-KTNN

Thông tư 07/2012/QĐ-KTNN

Đăng lúc: 21-02-2016 10:04:31 PM - Đã xem: 2131

Quyết định 08/2012/QĐ-KTNN

Quyết định 08/2012/QĐ-KTNN

Đăng lúc: 21-02-2016 10:03:52 PM - Đã xem: 1243

Quyết định 01/2013/QĐ-KTNN

Quyết định 01/2013/QĐ-KTNN

Đăng lúc: 21-02-2016 10:03:32 PM - Đã xem: 2153

Thông tư 202/2014 hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Thông tư 202/2014 hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Đăng lúc: 21-02-2016 09:59:54 PM - Đã xem: 3102

Tiếp theo thông tư 200, BTC đã ban hành thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015

Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015

Đăng lúc: 21-02-2016 09:58:53 PM - Đã xem: 1243

Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất.

« 1 2 3 »